บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1


929 views    1 likes

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตร

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2557 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วพบว่า พื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด ทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ เกิดการว่างงาน ขาดรายได้ และในระยะยาวยังทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดทำโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสนับสนุนผ่านกลไกการดำเนินงานโดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.)


สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

5511
Subscribers
1210485
Viewsศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรต่อไป โดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้แสวงหาองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาแล้วว่า มีประโยชน์อย่างแท้จริง มิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อการค้าใด ๆ ก่อนจะเผยแพร่ต่อโดยแจ้งถึงแหล่งที่มาขององค์ความรู้นั้น ๆ เพื่อให้เครดิตแก่เจ้าของงาน ซึ่งประทับใจและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งคะ กับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ขอยกตัวอย่างเช่น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ได้เผยแพร่การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการไม่อาศัยเพศ ในงานเกษตรแห่งชาติ เมื่อไปลงทะเบียนขอวีดิทัศน์ไว้ว่าจะนำไปเผยแพร่ต่อ ทางอาจารย์ก็กรุณาจัดส่งตามมาให้ในภายหลัง หรืออย่างกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยแพร่ในงานเปิดบ้านก็ยินดีจัดทำสำเนาให้มา หรือกรมการข้าว ก็ยินดีให้นำไปเผยแพร่ต่อ และอีกหลายๆหน่วยงานที่เปิดกว้าง