บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2


156 views    0 likes

คลิปนี้แสดงผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ฯ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4 แห่ง ในปีงบประมาณ 2558 จากกิจกรรมทางการเกษตร 4 ประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โครงการนี้ยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมรับสถานการณ์ รวมทั้งจัดระบบการทำงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนและความต้องการของชุมชน ในการป้องกันและเตรียมรับ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น


สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

5511
Subscribers
1210485
Viewsศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรต่อไป โดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้แสวงหาองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาแล้วว่า มีประโยชน์อย่างแท้จริง มิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อการค้าใด ๆ ก่อนจะเผยแพร่ต่อโดยแจ้งถึงแหล่งที่มาขององค์ความรู้นั้น ๆ เพื่อให้เครดิตแก่เจ้าของงาน ซึ่งประทับใจและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งคะ กับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ขอยกตัวอย่างเช่น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ได้เผยแพร่การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการไม่อาศัยเพศ ในงานเกษตรแห่งชาติ เมื่อไปลงทะเบียนขอวีดิทัศน์ไว้ว่าจะนำไปเผยแพร่ต่อ ทางอาจารย์ก็กรุณาจัดส่งตามมาให้ในภายหลัง หรืออย่างกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยแพร่ในงานเปิดบ้านก็ยินดีจัดทำสำเนาให้มา หรือกรมการข้าว ก็ยินดีให้นำไปเผยแพร่ต่อ และอีกหลายๆหน่วยงานที่เปิดกว้าง